Gaat de ontslagprocedure nu echt op de schop?

Het is algemeen bekend dat de huidige  ontslagprocedure  ( te)  ingewikkeld  en  voor  werkgevers vaak ook erg kostbaar is. Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord een  poging  gedaan hier iets aan te  doen. Dat akkoord beoogde een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. Nu de sociale partners (werkgevers en vakorganisaties) onlangs een Sociaal Akkoord hebben bereikt, kan door die regeringsplannen een streep worden gehaald. Toch lijkt de al zo lang  gekoesterde wens om de  ontslagprocedure te vereenvoudigen en  transparanter te maken nu in vervulling  te gaan. De ideeën van het  kabinet voor wat betreft het ontslagrecht zijn voor  een  belangrijk deel overeind gebleven.

Voor de realisatie van de  arbeidsmarktplannen  in het  Sociaal Akkoord is wetswijziging noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 in werking treedt. Omdat dit nog ligt binnen de zittingstermijn van het huidige kabinet, is de kans aanzienlijk dat dit ook gaat gebeuren. Ongetwijfeld kom er nog een discussie op gang over de (juridische) haalbaarheid van een en ander, maar wij hebben de verwachting dat de hoofdlijnen in stand zullen  blijven. Daarom is het zinvol de belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht eens op een rij te zetten.

De twee ontslagroutes, via de kantonrechter en via het UWV, blijven bestaan, maar de keuzemogelijkheid verdwijnt. Gaat het om een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet gekozen worden voor het UWV. De kantonrechter is uitsluitend bevoegd als de ontslagreden ligt in de persoon van de werknemer of als er sprake van is van een verstoorde arbeidsrelatie. Nieuw is dat Cao-partijen deze procedures mogen vervangen door een bij Cao geregelde eigen “sectorcommissie”.

De opzegtermijnen worden  verkort met de tijd  die nodig is voor de  procedure, met dien verstande  dat er minimaal één maand opzegtermijn overblijft. Hoger beroep is nu nog niet mogelijk, straks wel. Van de uitspraak van de kantonrechter kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof, van de  beslissing van het UWV kan men in beroep bij de kantonrechter.

De mogelijkheid blijft bestaan om het ontslag onderling te regelen in een vaststellingovereenkomst, maar de werknemer  krijgt een wettelijke denktermijn van  14 dagen. De regeling rondom de arbeidscontracten  voor bepaalde tijd wordt strenger. Nu mogen nog drie contracten binnen een tijdsbestek van drie jaar worden afgesloten voordat de werkgever vastzit aan een contract voor onbepaalde tijd. Dat worden straks drie contracten in twee jaar. Bovendien wordt de onderbreking (“wachttermijn”) die nu nog drie maanden is, verlengd tot zes maanden.

De beëindigingsvergoeding die de werkgever moet betalen, wordt zeker voor de hogere inkomens en de langere dienstverbanden behoorlijk ingeperkt. Straks wordt gesproken van een transitievergoeding en deze beloopt één derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en daarboven een half maandsalaris per dienstjaar. Een en ander is bovendien gemaximeerd tot € 75.000,00 of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is. Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar komt er een overgangsregeling. De vergoeding wordt beperkt en kan zelfs op nihil worden gesteld, als het bedrijf zo’n vergoeding niet kan betalen. Bovendien kan de kantonrechter een hogere of lagere vergoeding  toekennen als sprake is van ernstige verwijtbaarheid die eenzijdig bij één van de  partijen ligt.  Al met al verwachten wij dat de vergoedingen behoorlijk lager zullen uitvallen.

De WW-duur blijft vooralsnog staan op 38 maanden maximaal, maar de kosten van het derde jaar moeten helemaal worden opgebracht door werkgevers én werknemers. Waarschijnlijk gaat de uitkering in het  derde jaar omlaag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sectie arbeidsrecht.

- Boskamp en Willems

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>